การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14068
  จุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่องานวิจัย :การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชื่อผู้วิจัย :จุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี
  รายวิชาที่ขอ :การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
  ปีที่รายงาน :พ.ศ. 2563
  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/86.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =3.97, S.D =0.56 )

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้