การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11041
  shoosak phattalae
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ผู้ศึกษา นายชูศักดิ์ พัดทะเล
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  ——————————————————————————————————————————-
  บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า 5S2O Model (อ่านว่า ไฟว์เอสทูโอ โมเดล หรือ ห้าเอสสองโอ โมเดล) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญคือ 1. หลักการแนวคิดทฤษฎี 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 3. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparking : S) ขั้นตอนที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching : S) 2.1) ด้านออฟไลน์ (Offline : O) 2.2) ด้านออนไลน์ (Online : O) ขั้นตอนที่ 3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying : S) ขั้นตอนที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing : S) ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing : S) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน (IOC = 0.91) และเมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จำนวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 80.29/81.13 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
  2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนความพึงพอใจรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านตัวครูผู้สอนที่ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนอย่างแท้จริง จัดเตรียมสื่อการสอนอย่างเหมาะสม จัดชั้นเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน ครูผู้สอนแนะนำการปฏิบัติทุกขั้นตอน อธิบายให้ความรู้อย่างชัดเจน กระตุ้นผู้เรียนในการเรียนสม่ำเสมอ และให้กำลังใจ ชมเชยในการเรียน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้