การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11047
  จันทร์กมล
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
  ผู้รายงาน จันทร์กมล เสมศรี
  สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  ปีการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพื่อทดลองใช้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย และเพื่อประเมินผลการใช้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย พบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย มีชื่อว่า WAS Model ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นนำ (Warm up : W) ขั้นดำเนินกิจกรรม (Activities : A) ขั้นสรุป (Summary : S) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ค่าประสิทธิผล เท่ากับ 0.6124 แสดงว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.24
  2. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย นักเรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้