การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 3 months มาแล้ว by สุพัฒตา ศรีเมือง.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11044
  สุพัฒตา ศรีเมือง
  ผู้เยี่ยมชม

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 70/70 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด การเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t – test Dependent Samples
  จากการวิจัยพบว่า
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยการเล่น สัมผัส หรือจับต้องกับสื่อรูปธรรม โดยการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสะท้อนความคิด เพื่อคิดค้นหาคำตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดหรือเผชิญอยู่ แบ่งการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นนำเสนอสถานการณ์ 2 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมขั้นรูปธรรม (2) กิจกรรมกึ่งรูปธรรมและสัญลักษณ์ 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นฝึกทักษะและการนำไปใช้ 5) ขั้นประเมินผล และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 73.12/71.00 ตามเกณฑ์ 70/70
  2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับมาก โดยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาด้านสื่อการเรียนรู้ เท่ากับ 3.96 ด้านประโยชน์ เท่ากับ 3.91 และด้านมโนภาพแห่งตนเอง เท่ากับ 3.68 เรียงตามลำดับ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้