การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10957
  Krittanon
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI
  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้วิจัย นางรัชนี พันสีเลา
  หน่วยงาน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
  ปีที่วิจัย 2560

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์
  เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์
  เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ร่วมกับ
  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเสือโก้ก
  วิทยาสรรค์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม แบบแผนการ ทดลอง คือ The One -Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) ชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบ
  ร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด ที่มีแผน
  การจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้จำนวน 13 แผน และ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  คณิตศาสตร์ แบบชนิดเลือกตอบ 30 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.58
  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และ (3) แบบวัดความ
  พึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI
  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ ข้อคำถาม 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมี
  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
  สมมติฐาน ใช้ t – test (Dependent Samples)
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.81 / 81.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิต
  ศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7091 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.91
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
  ด้วยชุดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง หลังเรียนสูงกว่าก่อน
  เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
  ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง โดยภาพรวมอยู่ใน
  ระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้