การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 3 months มาแล้ว by นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10985
  นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผู้รายงาน นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ
  โรงเรียน เทศบาล1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย
  ปีที่รายงาน 2561
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทยในการเรียนวรรณคดี วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
  1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย ที่มีคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาภาษไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏดังนี้
  1.1 สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผู้เรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผู้สอนจึงทำให้ผลของ การจัดกิจกรรมในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นไปได้ยาก และทำให้ผู้เรียนขาดความต้องการใน การเข้าถึงเนื้อหาในรายวิชา
  1.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทยของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ประเมินได้ค่าเฉลี่ยรายแผนตั้งแต่ 4.70-4.80 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.75 ซึ่งมีคุณภาพและเหมาะสมมากที่สุด
  2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/82.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการเรียน เรื่อง วรรณคดีไทย วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้