เผยแพร่ผลงาน

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14301
  มธุรส ปรองดอง
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ชื่อผู้รายงาน : นางมธุรส ปรองดอง
  ปีการศึกษา : 2562
  ______________________________________________________________________________

  บทคัดย่อ

  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งการจัดชั้นเรียนเป็นแบบคละกันมีทั้งเด็กที่เรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 30 กิจกรรม มีคุณภาพเท่ากับ 4.81 2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 30 แผน มีคุณภาพเท่ากับ 4.76 และ 3) แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.44-0.54 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.56-0.88 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78

  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.76/90.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 34.58**)
  3. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8423 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8423 คิดเป็นร้อยละ 84.23

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้