เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14219
  อุษณีย์ ขวางนกขุ้ม
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการใช้กิจกรรมมวยสากลเพื่อพัฒนาการทางร่างกายต่อความอ่อนตัว
  และการทรงตัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
  ผู้วิจัย นางสาวอุษณีย์ ขวางนกขุ้ม
  ปีการศึกษา 2562

  บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมมวยสากลส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2) ศึกษาความสามารถในการรำมวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ารำมวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 16 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมท่ารำมวย 2) แบบประเมินความสามารถในการรำมวย 3) แบบบันทึกพฤติกรรม สถิตที่ใช้ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
  ผลการวิจัยพบว่า
  1) นักเรียนมีความสามารถในการรำมวยโบราณส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย นักเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
  100 (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.78-3.00)

  คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมท่ารำมวย ความสามารถทางร่างกาย

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้