เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14217
  นางดลนภา ปลัดศรีช่วย
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
  ผู้วิจัย นางดลนภา ปลัดศรีช่วย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
  ปีที่วิจัย 2561

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จำนวน 15 แผน 2) เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้านการจับคู่ ด้านการนับ 1– 5 ด้านการหาความสัมพันธ์ ด้านการจัดหมวดหมู่ และด้านการเรียงลำดับ รวม 15 เกม 3) แบบทดสอบหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 4 ข้อ ได้แก่ แบบทดสอบด้านการจับคู่ ด้านการนับ 1– 5 ด้านฟการหาความสัมพันธ์ ด้านการจัดหมวดหมู่ และด้านเรียงลำดับ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพร้อมใช้การหาค่าร้อยละแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70.00 และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ส่วนการสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการนำคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมมาหาค่าเฉลี่ยและแปลความตามช่วงคะแนนที่กำหนดแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. ได้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในด้านการจับคู่ ด้านการนับ 1– 5 ด้านการหาความสัมพันธ์ ด้านการจัดหมวดหมู่และด้านการเรียงลำดับ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 15 แผน และเกมการศึกษา จำนวน 15 เกม เป็นแผนการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย ได้อย่างเหมาะสม
  2. ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
  2.1 คะแนนความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมด้านการจับคู่ ด้านการนับ 1– 5 ด้านการหาความสัมพันธ์ ด้านการจัดหมวดหมู่ และด้านการเรียงลำดับ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70.00
  2.2 พฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจและการมีส่วนร่วม ด้านการรู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหา ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้านการเก็บเกมหลังเลิกเล่น มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้