เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14126
  สุปัญญา คูณสูงเนิน
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ศึกษา สุปัญญา คูณสูงเนิน
  ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2563

  บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Dependent Samples t-test)

  สรุปผลการศึกษา ดังนี้
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.45/82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค การแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05
  3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ .6599 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .6599 หรือคิดเป็น ร้อยละ 65.99
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการสอนอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  #14142
  แววดาว รู้เพียร
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้
  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลก
  ทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผู้ศึกษา : นางสาวแววดาว รู้เพียร
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
  หน่วยงาน : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ปีที่ศึกษา : 2561

  บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจาก การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL)รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการเรียน
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 เล่ม 5) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จำนวน 27 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละความก้าวหน้า
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด ใช้เวลาใน การเรียนจำนวน 54 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 85.46/88.06 , ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เรื่อง ค้นหาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 83.53/85.28 ,ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3 เรื่อง ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล มีประสิทธิภาพ 84.01/85.28 ,ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 เรื่อง เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 85.28/85.83 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 5 เรื่อง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ผลและจัดกระทำข้อมูล มีประสิทธิภาพ 83.18/85.56 , ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 6 เรื่อง นำเสนอ องค์ความรู้ มีประสิทธิภาพ 83.41/86.39 และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 7 เรื่อง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 84.81/86.39
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน ( μ = 36.11 , σ = 2.12 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( μ = 20.03 , σ = 2.83) โดยมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 39.30
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ( μ = 4.59 , σ = 0.96 )

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้