วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11327
  supawadee
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ผู้วิจัย นางสุภาวดี กิจเกิด
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
  สังกัด โรงเรียนวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ปีที่วิจัย 2559
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.63 แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น (rcc ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.678 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8540 การหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38/81.90 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
  เรียน
  3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
  ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7105 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.05
  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
  ระดับมาก ( = 4.53 ,  = 0.50)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...