วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่ผลงานวิจัย

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #12864 Reply
  บัวรื่น นิสสัย
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
  ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
  ชื่อผู้ศึกษา : นางบัวรื่น นิสสัย
  ระดับชั้น : ปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี
  หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
  ปีการศึกษา : 2561
  ————————————————————————————————————————–
  บทคัดย่อ

  การศึกษาเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวงโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี จำนวน 25 แผน และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ที่มีต่อกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผู้ศึกษาขอนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาตามลำดับ ดังนี้
  1. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ทั้ง 5 ชุดกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 94.88 , = 0.67) ด้านความคล่องแคล่ว มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 95.69 , = 1.32) ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 94.35 , = 1.62) ด้านรายละเอียดของผลงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 92.55 , = 1.15) และด้านการจัดกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 96.94 , = 1.04) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 17 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 59.45 รองลงมาอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 40.55 ตามลำดับ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: เผยแพร่ผลงานวิจัย
ข้อมูลของคุณ:
Loading...