วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13886
  นางวนิดา จันทร์เขียว
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายใน
  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561
  ผู้รายงาน นางวนิดา จันทร์เขียว
  โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  ปีการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ
  การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการ ตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตามความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยใช้แบบจำลองการ ประเมิน ซีโป (CPO’s evaluation model) ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษา 33 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รวม 37 คน แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 ได้รับแบบสอบถามคืน 37 ฉบับ (ร้อยละ 100.00) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ (t – test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความพร้อมและทรัพยากรของโครงการ อยู่ระดับปานกลาง
  2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  การเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  สรุปอภิปรายผล
  จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียน
  นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยการประเมินองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (context evaluation) ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (process evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (outcome evaluation) มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายได้ ดังนี้

  1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (context evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายโนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุของสถานศึกษา มีความคิดเห็นในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ (need assessment) ด้านความ เป็นไปได้ของโครงการ (feasibility) ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ (objectives) และด้านความ พร้อมและทรัพยากร (readiness and resources) ระดับการประเมินอยู่ในระดับมากในทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ระดับการประเมินส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นโครงการที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องบริหารงบประมาณด้วยตนเองตามสภาพการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ทำให้บุคลากรในสถานศึกษาจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายใน แต่ในระยะเริ่มแรกนี้บุคลากรในสถานศึกษา
  ยังขาดประสบการณ์ในด้านนี้ เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาจึงทำให้บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างตระหนักในภารกิจนี้และหากการประเมินโครงการนี้ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลนี้โปประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายการ ดำเนินงานโครงการ หรือยุติ ชะลอ ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาของตน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 91) ที่กล่าวไวว่า “การประเมินความสอดคล้องมักจะเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการเอง เพื่อการค้นหาเหตุผลและการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินงานของโครงการ,, และยังสอดคล้องกับ แนวความคิดของท่านอื่นๆที่ว่าการประเมินที่ให้ได้มาด้วยเหตุผลจากการกำหนด วัตถุประสงค์ความต้องการ ความจำเป็นและเงื่อนไขต่าง ๆ การวินิจฉัยปัญหา การกำหนด ขอบเขต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและที่มีความสำคัญหรือความคาดหวังของความสอดคล้องเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะให้ได้มาทั้งข้อมูลที่เป็น ความสอดคล้องที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุง และความสอดคล้องเพื่อดูว่าบรรลุตาม เป้าหมายหรือไม่ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2533, หน้า 207-209; สำราญ มีแจ้ง, 2544, หน้า 130-132)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ประเด็น ที่ควรพิจารณาคือ การประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี ซึ่งในข้อความต้องการที่จะให้โรงเรียนดำเนินโครงการนี้ต่อไป พบว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประเมินข้อนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องต่างตระหนักถึงความจำเป็นและมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง ชัดเจน ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ และการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทั้งผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาต่างประเมินอยู่ใน ระดับมากทั้งโดยภาพรวมและแยกเป็นรายข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวติดทฤษฎีของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542, หน้า 59) ที่กล่าวไว้ว่า “การประเมินตัวป้อนเข้า(input evaluation : i) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดำเนินงาน”
  2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (process evaluation) การประเมิน โครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุของสถานศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการทั้ง 2 ด้าน คือด้านกิจกรรมการดำเนินของโครงการ (activity) และด้านช่วงเวลา (timing) ประเมินอยู่ในระดับ มากทั้งโดยภาพรวมและแยกเป็นรายข้อ ซึ่งในด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการนี้ ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาส่วนมากดำเนิน โครงการในรูปของคณะกรรมการ การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนี่อง มีการปรับปรุงแกัใข ในกรณีที่พบข้อปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามกำกับดูแลด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ มีการประสานงานและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปตามที่ กำหนดไว้ในโครงการ แสดงว่า กระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า การประเมินกระบวนการคือ การเตรียมการ การดำเนินงานตามขั้นตอน การเลือก การดำเนินการ การประเมินผล การปรับปรุง การตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพตามต้องการ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2533, หน้า 210-213; ประชุม รอดประเสริฐ, 2539, หน้า 93)
  3.ด้านผลผลิตของโครงการ (outcome evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผลรวม (overall) ผลกระทบ (impact) และคุณค่าหรือประโยชน์ (utility) ประเมินอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวม และแยกเป็นรายข้อซึ่งการประเมินในด้านผลผลิตของโครงการที่อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน โครงการทั้งนี้เป็นเพราะทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาต่างเห็นความสำคัญของโครงการที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณของ สถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุนคนให้ความสำคัญในการเข้าร่วม โครงการด้วยความเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมของ โครงการอย่างเต็มความสามารถจึงส่งผลให้ผลผลิตของโครงการทั้ง 3 ด้าน การประเมินอยู่ใน ระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายข้อ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...