วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13864
  นางสาวสุกฤตา ศิริกิจสกุล
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
  ผู้ศึกษา นางสาวสุกฤตา ศิริกิจสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  ปีที่ศึกษา 2562

  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม คำนึงถึงการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน พัฒนาเด็กให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีจิตใจแจ่มใส ดีงาม คิดเชิงบวก มีความรัก ความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนคร นครราชสีมา จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการศึกษา จำนวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 30 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วหาค่าเฉลี่ย ได้ค่าเฉลี่ยและผลการประเมินโดยรวม เท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบสังเกตพัฒนาการทางสังคม ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 ทุกข้อ ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า 0.71 (3) แบบทดสอบพัฒนาการทางสังคม ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.44-0.61 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27-0.67 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพัฒนาการทางสังคมด้านความร่วมมือ เท่ากับ 0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพัฒนาการทางสังคมด้านการช่วยเหลือผู้อื่น เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-Pairs Singed Rank Test)
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เท่ากับ 80.43/82.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...