วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13233 Reply
  นายประยงค์+ขอวางกลาง
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี
  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี
  ผู้ประเมิน นายประยงค์ ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียน โรงเรียนครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  ปีที่พิมพ์ 2562

  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  บทคัดย่อ

  การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนดำเนินงานตามโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมิน
  กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ
  โดยใช้ CIPP Model เป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครบุรี จำนวน 15 คน สำหรับครูและวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan จำนวน 70 คน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมโครงการใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan จำนวน 302 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 302 คน ในปีการศึกษา 2561 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 689 คนของโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการประเมินพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 15 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าทดสอบที t – test dependent
  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
  1. ด้านสภาวะแวดล้อม
  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรีครูผู้สอน และนักเรียนเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี โรงเรียนครบุรี ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่าสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่เอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ความสนใจของผู้เรียน และกำลังสนับสนุนจากโรงเรียน

  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ได้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ตลอดจนมีความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นและวิธีดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ด้านกระบวนการ
  กระบวนการในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี ระหว่างดำเนินการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและเมื่อสิ้นสุดโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับและส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ
  4. ด้านผลผลิต
  4.1 ผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี มีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
  4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
  ด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด

  #13234 Reply
  นายประยงค์+ขอวางกลาง
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชน
  การเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี
  ผู้รายงาน นายประยงค์ ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียน โรงเรียนครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  ปีที่พิมพ์ 2562

  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี 2) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี การวิจัยดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 89 คน ได้แก่ ครู จำนวน 84 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ระยะที่ 2 การพัฒนาและการประเมินระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 689 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 84 คน นักเรียน จำนวน 302 คน และผู้ปกครอง จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี 2) แบบประเมินคู่มือการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี 3) แบบประเมินความพึงพอใจครูต่อระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนและผู้ปกครองต่อระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
  1. สภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ที่ครูมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้น้อยหรือยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ควรที่จะได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ได้แก่ (1.1)การวางแผนและร่วมมือกับเพื่อนครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (1.2)การดำเนินการวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (1.3)การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (1.4)การแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (1.5)การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (1.6)การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้สื่อและบำรุงรักษาสื่อให้มีประสิทธิภาพ และ (1.7)การให้ความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  2. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี การประเมินความความเหมาะสมของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี โดยพบว่าการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ดังกล่าว มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  3. การประเมินผลการใช้ระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี การนำการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนครบุรี แล้วประเมินผล พบว่า ระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นมานั้น พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  การประเมินความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูลของคุณ:
Loading...