วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14466
  กุลลดา ไชยชนะ
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
  ชื่อผู้ศึกษา : นางกุลลดา ไชยชนะ
  ปีการศึกษา : 2562

  การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3- 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)คู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 30 กิจกรรม 2) แผนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 30 แผน และ3)แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย จำแนกเป็น 4 ทักษะ จำนวน 20 ข้อ ในการทดลองครั้งนี้ ได้ยึดหลักการทดลองแบบทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบ One – Group Pretest – Postest Design การดำเนินการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นแล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จนครบ 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 09.40 – 10.00 น. (20 นาที) รวม 30 แผน 30 กิจกรรม เสร็จแล้วจึงทำการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชุดเดิมกับที่ใช้ในครั้งแรกแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สรุปผลการศึกษา ดังนี้
  ผลการศึกษาพบว่า

  จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ สรุปผลได้ดังนี้
  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายทักษะ และรายบุคคล หลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกตมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ทักษะการจำแนกประเภทมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ทักษะการลงความเห็นมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ทักษะการสื่อความหมายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63และคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 ตามลำดับ
  แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ มีผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
  2. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ โดยแยกรายด้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนา สรุปโดยภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.64 คิดเป็นร้อยละ 73.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.60 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.57 คิดเป็นร้อยละ 92.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 มีผลการพัฒนาของคะแนนความก้าวหน้า 3.93 คิดเป็นร้อยละ 19.64 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมมีผลการพัฒนาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้