วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการใช้ชุดฝึก

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดฝึก

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13976
  วาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ

  การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 146 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 37 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ององค์ประกอบศิลป์ จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด จำนวน 10 ข้อ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t–test (Dependent – Samples) ผลการศึกษา พบว่า
  1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิด สร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.63/83.92 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.19 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.78 และแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.59)
  โดยสรุปชุดฝึกทักษะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพจากหัวข้อที่กำหนด เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...