วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11985
  ชลิดา ศุภสาร
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ผู้ศึกษา นางนางสาวชลิดา ศุภสาร
  หน่วยงาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  ปีการศึกษา 2559

  บทคัดย่อ

  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 34 คน ซึ่งจัดระบบห้องเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้ คือเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบกลุ่มตังอย่างพบว่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าใกล้เคียงกัน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 5.29 – 6.41 โดยที่เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่5 หลักการสร้างการประเมินและการวิจารณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 6.35 , S.D. = 0.60 รองลงมาคือเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 4 การจัดการแสดงและการชมการแสดง มีค่าเฉลี่ย = 6.00, S.D. = 0.79 ส่วนค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.18 – 8.50 โดยที่เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 4 การจัดการแสดงและการชมการแสดง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 8.50, S.D. = 0.32 รองลงมาคือเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่5 หลักการสร้างการประเมินและการวิจารณ์มีค่าเฉลี่ย = 8.35 , S.D. = 0.48 ส่วนค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนเรียน จากการทดสอบแบบตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ถือว่าการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ศ33101 ศิลปะ5 ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...