วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11508 Reply
  ณัชชา พิมศร
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ
  หัวข้อรายงาน : รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชื่อผู้รายงาน : นางสาวณัชชา พิมศร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
  ปีการศึกษา 2560
  รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง กรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จำนวน 41 คน
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
  ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.43/83.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งคำนวณจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 0.7265 แสดงว่าผู้เรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.65 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อมูลของคุณ:
Loading...