วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฯ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฯ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13085 Reply
  ละมัย ศรีทองชัย
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ผู้รายงาน นางละมัย ศรีทองชัย
  ปีที่ทำการศึกษา 2562

  บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จำนวน 13 คน การเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 40 กิจกรรม 2) คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกม เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) จำนวน 40 แผน และ3) แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนใช้การทดลองค่า t-test
  สรุปผลการศึกษา
  1.ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.23/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2.การพัฒนาทักษะนักเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีการพัฒนาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฯ
ข้อมูลของคุณ:




Loading...