วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 9 months, 2 weeks มาแล้ว by เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10948
  เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
  ชื่อผู้ศึกษา กฤษณา กัลปหา
  ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2561
  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ จำนวน 5 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ จำนวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีความยากง่ายระหว่าง 0.23–0.72 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20–0.85 และความเชื่อมั่น KR20= 0.85 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t–test dependent)

  ผลการวิจัย พบว่า
  1. ชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.20/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...