วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 3 months, 2 weeks มาแล้ว by นายธัชพล หน่อแก้ว.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11435 Reply
  นายธัชพล หน่อแก้ว
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้าราชการครูจำนวน 28 คน ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน พนักงานราชการ จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน การได้มาซึ่งกลุ่มประชากรอาศัยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินโครงการ 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายแบบความเรียง
  ผลการประเมินพบว่า
  1. ผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ควรมีวิทยากรมาให้คำแนะนำอบรมพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย ด้านกระบวนการของโครงการ ควรมีการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ และด้านผลผลิตของโครงการ ควรทำการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
ข้อมูลของคุณ:
Loading...