วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 3 months, 2 weeks มาแล้ว by นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11428 Reply
  นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
  ผู้เยี่ยมชม

  บทสรุปผู้บริหาร
  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561
  ชื่อผู้จัดทำผลงาน นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
  วิทยฐานะที่ขอ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  สายงาน บริหารสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2561

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ในการบริหารสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารจัดการโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครู จำนวน 17 คน ผู้ปกครอง จำนวน 60 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และ รวมทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ผลการประเมินโดยภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยประเด็นการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด 2 ประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า ประเด็นในการประเมินอยู่ใน ระดับมาก 2 ประเด็น คือ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน พบว่า 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ความเป็นไปได้ของโครงการ และความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ อยู่ใน ระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด คือ ผลผลิตเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดได้คะแนนในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด ผลผลิตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานบริหารโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 พบว่า จากผลการประเมินขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังนี้
  1. ควรประเมินโครงการนี้ในทุก 2 ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย ยุคและกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางแก่โครงการอื่น ๆ ต่อไป
  2. ควรประเมินเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบที่ตามมา

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ
ข้อมูลของคุณ:
Loading...