วันพุธ, 30 กันยายน 2563

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศทางกีฬา

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศทางกีฬา

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year มาแล้ว by จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11193
  จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศ
  ทางกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
  ชื่อผู้ประเมิน จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ระยะเวลาที่ประเมิน ปีการศึกษา 2560

  บทคัดย่อ
  การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) ประเมินผลกระทบ (Impact) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability) และประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการโดยนำรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ของ Daniel L.Stufflebeam มาประยุกต์ใช้ในการประเมินครั้งนี้
  การประเมินในครั้งนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน นักเรียน จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
  ผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านปัจจัย (Input) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า มีผลผลิตอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผลด้านผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
  ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่า มีผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...