วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563

ผลพัฒนาการใช้หนังสือภาพ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลพัฒนาการใช้หนังสือภาพ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13086 Reply
  พรพิศ กุลอ่อน
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานผลพัฒนาการใช้หนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ชื่อผู้รายงาน พรพิศ กุลอ่อน
  ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมพร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 8 คน โดยผู้รายงานดำเนินการ
  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จำนวน 10 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบวัดความพร้อมในการอ่าน จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 เป็นแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 89.13/86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ความพร้อมในการอ่านจากการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองหลังเรียน
  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: ผลพัฒนาการใช้หนังสือภาพ
ข้อมูลของคุณ:
Loading...