วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ผลงานวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13954
  ละมัย ศรีทองชัย
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง
  ผู้รายงาน นางละมัย ศรีทองชัย
  ปีที่ทำการศึกษา 2562

  บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จำนวน 13 คน การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 40 กิจกรรม 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 จำนวน 40 แผน และ3) แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนใช้การทดลองค่า t-test

  สรุปผลการศึกษา

  1. ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.85/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ หลังจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...