วันพุธ, 8 เมษายน 2563

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13801 Reply
  นายบุณชนะ เกิดความสุข
  ผู้เยี่ยมชม

  การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา
  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  โดย นายบุณชนะ เกิดความสุข

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา การดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 3. เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 4. เพื่อประเมินผลจากการใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 58 คน ที่เลือกเรียน กิจกรรมชุมนุม การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความถนัดและสนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้การดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 8 แผน (รวมปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 2. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา และ 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการวิจัย พบว่า
  1. ผลการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพ พบว่า กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพ 88.67/ 81.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ในสมมติฐาน 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูลของคุณ:
Loading...