วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

บทคัดย่อ

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 9 months, 4 weeks มาแล้ว by รอซือเมาะ แวหะยี.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11328
  รอซือเมาะ แวหะยี
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ
  ชื่อผลงาน รายงานผลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชะเอาะ
  ชื่อผู้นำเสนอ นางรอซือเมาะ แวหะยี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที2โรงเรียนบ้านชะเอาะ ก่อนและหลังโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการ และ 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชะเอาะ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านชะเอาะ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ จำนวน 25 แผน 2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 25 กิจกรรม 3. แบบประเมินวัดความสามารถทักษะทางภาษาด้านการฟังและพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 35 ข้อ และ4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (% ) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean:μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ)

  ผลการทดลอง พบว่า
  เปรียบเทียบความสามารถทางภาษา ด้านการฟังและพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  โรงเรียนบ้านชะเอาะ หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการสูงกว่าก่อนการทดลอง
  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชะเอาะ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
  ประกอบหุ่นและการเล่าเรื่องตามจินตนาการอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...