นิเทศภายในสถานศึกษา

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14192
  ฐาปนี ปราบสิทธิ์
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ
  การศึกษากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1 ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Plan) ด้านที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Do) ด้านที่ 3 การตรวจสอบการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา (Check) ด้านที่ 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา (Action) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ต่อกระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โดยแบ่งเป็น ครูผู้สอน จำนวน 9 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ (F- test)
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Plan) ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา (Action) ด้านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Do) และด้านการตรวจสอบการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา (Check) ตามลำดับ
  2. กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้