ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14194
  นางกันยารัตน์ ไปแดน
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ

  การพัฒนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชาย–หญิง อายุ 3–5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 40 แผนการจัดประสบการณ์ และแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 89.85/93.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้