วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

การเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13296
  นายธาวิน+หมื่นนรินทร์
  ผู้เยี่ยมชม

  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  ผู้ศึกษา : นายธาวิน หมื่นนรินทร์
  ตำแหน่ง : ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
  หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ

  รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/4โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 41 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (purposive sampling) ที่คละนักเรียนอ่อน เก่ง ปานกลาง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด จำนวน 9 ชุด ชุดละ10 แบบฝึกพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ การใช้แบบฝึกจำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผล และการทดสอบ t-test
  ผลการศึกษาสรุปว่า
  1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 9 ชุด มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิผลของผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 85.58/84.00
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล วัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน ก่อนเรียน
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...