วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า”

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า”

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 4 months มาแล้ว by ครูศักดิ์สิทธิ์ เปรมกมล.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11189
  ครูศักดิ์สิทธิ์ เปรมกมล
  ผู้เยี่ยมชม

  หัวข้องานวิจัย การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า”
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้วิจัย นายศักดิ์สิทธิ์ เปรมกมล
  หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  ปีที่ทำวิจัย 2561
  บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคม ก้มหน้า” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” มัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจัยและการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 5 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ที่กำลังศึกษาภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 1.1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ด้านเนื้อหาในการพัฒนา ชุดการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เชี่ยวชาญ 1.2 ) แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการ ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือในการประเมินผลชุดการเรียนรู้ ได้แก่ 2.1 ) แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2.3 ) แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 2.2) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความคิดเห็นด้านเนื้อหาสาระที่เหาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่า ควรเป็นเนื้อหาตามหลักวิชาการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน และครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเน้นเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับชั้น สำนวนภาษาที่ใช้เขียน ควรเป็นลักษณะที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายสื่อความหมายโดยตรงแก่ผู้อ่าน โดยไม่ต้องตีความ และเขียนเนื้อหาให้ละเอียดครอบคลุมจุดประสงค์ที่กำหนดในแต่ละเรื่อง ด้านรูปเล่มควรให้ใช้ภาพการ์ตูนสวยงามประกอบให้น่าอ่าน มีความแข็งแรง คงทน และสะดวกแก่การนำไปใช้ควรใช้เป็นสื่อประกอบตามแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ควรมีทั้งแบบทดสอบ และแบบสังเกตพฤติกรรมเนื้อหาควรสืบค้นข้อมูลทางวิชาการให้ครบถ้วน มีแหล่งอ้างอิงเพื่อให้นักเรียนสามารถไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ ควรจัดการเรียนรู้ทั้งในเวลาเรียนปกติ และให้นักเรียนศึกษานอกเวลาเรียนด้านความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนรู้จักและเคยได้ยินคำว่า “สังคมก้มหน้า” มาบ้างแล้ว และส่วนใหญ่ยังไม่เคยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ต้องการเรียนรู้สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองเพื่อนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ต้องการเรียนรู้เนื้อหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยต้องการเรียนรู้อย่างละเอียด ควรจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม และต้องการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบ การตอบคำถามปากเปล่า และสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
  2. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โครงร่างของชุดการเรียนรู้เป็นลักษณะการจัดทำชุดการเรียนรู้โดยยึดหลักเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหายากง่ายพอเหมาะ เนื้อหาสั้นยาวพอเหมาะและเนื้อหา ประกอบด้วยตัวอย่างที่เหมาะสม ด้านรูปเล่มแยกเนื้อหาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกเป็น 12 เล่ม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 S.D.=0.32) และเมื่อนำชุดการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพรายบุคคล แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนามได้ประสิทธิภาพ (E_1/E_2) เท่ากับ 61.11/62.50, 70.37/71.94 และ 84.50/82.67 ตามลำดับ
  3. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_1/E_2) เท่ากับ 85.41/85.83 สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  4. การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ หลังจากนำชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคมก้มหน้า” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้ และได้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 73.33 อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 26.67 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สังคม ก้มหน้า” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นคำถามที่ถามในเชิงบวก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...