วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10864
  สุปวีณ์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  สมมติฐานการวิจัย
  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าไม่น้อยกว่า 0.50
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากขึ้นไป
  ขอบเขตของการวิจัย
  1. ประชากร
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ห้อง นักเรียน 180 คน
  2. กลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
  3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3.2 ตัวแปรตาม
  3.2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3.2.3 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  4. เนื้อหา
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาทั้งหมด 6 เล่ม ดังนี้
  เล่มที่ 1 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
  เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
  เล่มที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา
  เล่มที่ 6 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
  5. ระยะเวลาในการวิจัย
  ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  วิธีการ
  ดำเนินการโดยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. จัดเตรียมห้องเรียนสำหรับการทดลองใช้แบบฝึกทักษะเตรียมนักเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
  2. ครูผู้สอนชี้แจงที่มาและความสำคัญของการทดลอง ประโยชน์ของการทดลองให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ ชี้แจงวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด
  3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ตรวจข้อสอบตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 คำตอบในข้อเดียวกันให้ 0 คะแนน บันทึกคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน
  4. จัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในเวลาเรียนปกติให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามกิจกรรมและเนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะจนครบทุกเล่ม
  5. เมื่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนครบทุกเล่มแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดและบันทึกคะแนนไว้
  6. ครูอธิบายการตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการประเมิน จากนั้นครูค่อย ๆ อ่านแต่ละข้อให้นักเรียนฟัง แล้วตอบในแบบประเมินตามที่ได้อธิบาย
  7. นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าดัชนีประสิทธิผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
  8. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Sample)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...