วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10865
  สุปวีณ์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา
  เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน
  ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผู้ศึกษา สุปวีณ์ ถึงเจริญ
  สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
  ปีการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน โดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 18 แผน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น (∝ ) 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (t-test)

  ผลการศึกษา พบว่า
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากสำหรับเด็ก การที่นักเรียนไม่ชอบเป็นเพราะขาดความรู้พื้นฐานและมีปัญหาในระยะเริ่มเรียน จึงทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จ การพัฒนารูปแบบการสอนจะช่วยพัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
  2. รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นที่หนึ่ง การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่สอง การแสวงหาความรู้ ขั้นที่สาม การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่สี่ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ห้า การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นที่หก การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน และขั้นที่เจ็ด ขั้นประเมินผลการเรียน 4) ระบบการสนับสนุน 5) การประเมินผล และ 6) ผลของการนำไปใช้
  3. รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.87/82.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 2.69 S.D. = 0.31)

  #10876

  ขอบพระคุณครับผม ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการให้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาครับ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...