วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 6 months, 1 week มาแล้ว by นางบานชื่น หาจันดา.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10905 Reply
  นางบานชื่น หาจันดา
  ผู้เยี่ยมชม

  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เทคนิคแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  นางบานชื่น หาจันดา ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ปีการศึกษา 2561
  สังกัด        โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

  บทคัดย่อ

      การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบเพื่อทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยการสอนแบบ CIPPA Model และ3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนด้วยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 30 คน โดยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ      และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t-test ผลการวิจัยเป็น ดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 80.37 และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 82.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง สถิติ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.43 คะแนน หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.86 ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสอนแบบ CIPPA Model รายวิชา สถิติ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ( = 4.25) รองลงมาคือ ด้านสาระการเรียนรู้ ( = 4.14) และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ( = 4.10) ตามลำดับ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0
ข้อมูลของคุณ:
Loading...