วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 7 months มาแล้ว by นางสาวสุนิสา ธรรมนิยม.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10899
  นางสาวสุนิสา ธรรมนิยม
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ผู้ศึกษา สุนิสา ธรรมนิยม
  ปีที่ทำวิจัย 2560
  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติ (t – test)

  ผลการศึกษาพบว่า
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 และหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.27 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่สมติฐานกำหนดไว้

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...