วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 10 months มาแล้ว by นางประดิษฐ์ โตอ่อน.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11280
  นางประดิษฐ์ โตอ่อน
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก (4 ปี)
  ผู้วิจัย : นางประดิษฐ์ โตอ่อน
  ปีการศึกษา : 2561

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ และ
  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมก่อนและ
  หลังการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ ชั้นเด็กเล็ก (4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จำนวน
  32 คน ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยชุดเดิมกับที่ใช้ในครั้งแรก โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (µ)
  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า
  1. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ ชั้นเด็กเล็ก (4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นทุกด้านตามลำดับ แสดงว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในช่วง 10 สัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามลำดับ
  2. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
  มีค่าคะแนนโดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านการช่วยเหลือแบ่งปัน ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน และด้านการเป็นผู้นำ ผู้ตาม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...