วันพุธ, 1 เมษายน 2563

การพัฒนาการอ่านจับใจความ

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาการอ่านจับใจความ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13295 Reply
  นายธาวิน หมื่นนรินทร์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
  ในการอ่านจับใจความ (PPPE Model) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
  ผู้วิจัย นายธาวิน หมื่นนรินทร์
  สาขาวิชา ภาษาไทย
  ปีที่วิจัย 2561

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ (PPPE Model) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ (PPPE Model) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ (PPPE Model) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จำนวน 40 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ขยายผลการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ
  (PPPE Model) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
  ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ(PPPE Model) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation : P) 2) ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (Presentation : P) 3) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice : P) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นการฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Guided Practice) ขั้นการฝึกทักษะโดยกิจกรรมกลุ่ม (Group Practice) และขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ (Independent Practice) และ 4. ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) โดยที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ (PPPE Model) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ(PPPE Model) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 4. ผลการขยายผล พบว่า หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การพัฒนาการอ่านจับใจความ
ข้อมูลของคุณ:
Loading...