วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 3 months, 2 weeks มาแล้ว by นางอุมาพร สารรัตน์.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11426 Reply
  นางอุมาพร สารรัตน์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่
  ผู้วิจัย นางอุมาพร สารรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเค็งใหญ่
  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  ปีที่พิมพ์ 2562

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ 3) เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวน ไม่เกินสิบ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 ห้อง รวม 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 50 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22-0.67 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.33-0.73 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43-0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent)
  ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.07/87.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 0.73 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์เรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา
ข้อมูลของคุณ:
Loading...