วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 8 months มาแล้ว by สุวิมล หลีกภัย.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10885
  สุวิมล หลีกภัย
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน
  เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
  ชื่อผู้รายงาน นางสุวิมล หลีกภัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
  ปีที่รายงาน 2562

  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 21 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน จำนวน 24 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 24 แผน แบบทดสอบวัดความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันทั้งทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน
  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.92/ 81.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่าง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน ปรากฏว่า หลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
  3. ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...