วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

อื่นๆ

การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความหมายของหลักสูตร Curiculum
หนังสือรับรองเงินเดือนครู
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
ธรรมชาติของการเรียนรู้
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
กลอนวันครู มอบแด่ครูทุกๆท่าน
แคปชั่นวันครู คำคมวันครู แฮชแท็กครู
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง พรบ.ครู
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
Loading...