วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

อื่นๆ

ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความหมายของหลักสูตร Curiculum
หนังสือรับรองเงินเดือนครู
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
ธรรมชาติของการเรียนรู้
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
กลอนวันครู มอบแด่ครูทุกๆท่าน
แคปชั่นวันครู คำคมวันครู แฮชแท็กครู
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง พรบ.ครู
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
Loading...