วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562

อื่นๆ

การประยุกต์ใช้ระบบ Cloud กับการศึกษาไทย
จุดประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน
โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน BCTable
เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล
เข้าใจง่ายๆ กับ Mind map จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
นำเสนองานผ่านโปรแกรม Prezi ออนไลน์ ง่ายๆได้ทุกที่
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)
วิธีการ Save รูปร่างต่างๆ จากพาวเวอร์พอยเป็นรูปภาพ
แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร
มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
งานประเมินคืองานหลัก งานสอนคืองานรอง?
ดาวน์โหลด
ทริปเทคนิคการใช้งานเทคโนโลยี
ข้อมูลเตรียมสอบครู
อาเซียน 10 ประเทศ
Loading...