วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

อื่นๆ

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. 2565
ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
แก้ปัญหาไดร์ c เต็ม Windows 10 พื้นที่หาย
แจกตารางและโปรแกรม t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
ดาวน์โหลด หน้าปกแฟ้มแบบข้อตกลง PA สามารถแก้ไขได้
ดาวน์โหลด คู่มือครู สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560
แผ่นพับหน้าเดียว การนำเสนอโครงงาน is ไฟล์ Powerpoint แก้ไขได้
แจกโลโก้ สพฐ. 3D พร้อมชื่อโรงเรียน แก้ไขได้ นำไปใช้งานได้ฟรี
ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV
ความหมายของหลักสูตร Curiculum
หนังสือรับรองเงินเดือนครู
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
ธรรมชาติของการเรียนรู้
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
กลอนวันครู มอบแด่ครูทุกๆท่าน
แคปชั่นวันครู คำคมวันครู แฮชแท็กครู
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง พรบ.ครู
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!