วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

แนวข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย
คำถามเกี่ยวกับ วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู
ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ
ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ โปรแกรม Photoshop พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสมรรถนะ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 2561
ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ แบบปรนัย 40 ข้อ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง จดหมายเวียน
ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ล่าสุด
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์
Loading...