วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

แนวข้อสอบ

ข้อสอบก่อนเรียน ปรนัย 40 ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบศึกษานิเทศก์ พร้อมเฉลย
แจก Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 30 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ใบความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน พร้อม เฉลย
ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูธุรการ
ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน
ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สนับสนุน