วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย
คำถามเกี่ยวกับ วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู
ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ
ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ โปรแกรม Photoshop พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสมรรถนะ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 2561
ผู้สนับสนุน