วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ

E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยทางเว็บไซต์
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ
ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2560 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 20 ข้อ
โหลดรวมข้อสอบ GAT/PAT ได้ที่นี่
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แจกชีทสรุปเนื้อหา o-net พร้อมแบบฝึกหัด by BOBBYtutor
วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %
แนวข้อสอบ ทักษะและเทคนิคการสอน
แจกข้อสอบโอเน็ต2558 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อ)
วิธีตรวจข้อสอบปรนัย Quiz โดยใช้ Google Form
แจกแนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)
แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
แจก สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม-มีนาคม 2559
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ครูผู้ช่วยคืออะไร
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 30 ข้อ พร้อมเฉลย
ฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์จาก สสวท. ได้แล้ววันนี้
ผู้สนับสนุน