วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน พร้อม เฉลย
ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูธุรการ
ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน
ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย
คำถามเกี่ยวกับ วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู
ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ
ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ โปรแกรม Photoshop พร้อมเฉลย
ผู้สนับสนุน