เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบระคน ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา : จันทรา เชื้อเมืองพาน กล่มุ สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา : 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ-เผยแพร่ ปกเล่ม-1 รวม-เล่ม-1-ปก

รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีเว็บไซต์เกี่ยวกับวิจัยจากต่างประเทศมาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปศึกษาหาความเพื่อนำมาประกอบกับการวิจัยของเราครับผม เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับวิจัยมากมายเลยครับผม ซึ่งแต่ละเว็บนั้นข้อมูลเยอะมากๆครับเป็นของต่างประเทศ ยังไงลองเข้าไปหาข้อมูลหาวิจัยใช้งานดูนะครับผม http://pubs.acs.org/       http://ebook.thailis.or.th/         http://www.emeraldinsight.com/         http://www.sciencedirect.com/         http://portal.igpublish.com/         http://link.springer.com/           http://login.webofknowledge.com/         http://dl.acm.org/dl.cfm

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence)

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ผู้ศึกษา : นางศุภานัน  นเรวรรณ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา : 2558 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาล  5 เด่นห้า  เทศบาลเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) […]

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36    

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้น

คำแนะนำสำหรับผู้สอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสมคิด  หอมรื่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้นนี้ สร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้สำหรับการบรรเลงขิมเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพทางดนตรี  และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและศึกษาได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบบทเรียน โดยมีมีขีดจำกัดชองเวลาและสถานที่ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาฝึกทักษะเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผู้รายงานนายไชยา วงค์เวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีที่ประเมิน 2557

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สมการและการแก้สมการ

ชื่อเรื่อง    :    การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านวังวิทยา ผู้ศึกษา    :    เจริญ  พุ่มกุมาร กลุ่มสาระการเรียนรู้   :  คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา :  2556

หนังสือเสริมการเรียนรู้ชุดไม้ดอกไม้ประดับ

หนังสือเสริมการเรียนรู้ชุดไม้ดอกไม้ประดับ ชุด ไม้ดอกไม้ประดับ เล่มที่ 4 เรื่อง ดอกเข็มแสนสวย นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตา โรงเรียนบ้านสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รตนพร ตุ้ยยวง ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เล่มที่ ๔ เรื่อง สุขสันต์โฆษณา

บทเรียนสำเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

บทเรียนสำเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่มที่ ๘ เสถียรภาพของอาณาจักรธนบุรี นายสมศักดิ์ สุวรรณดารักษ์ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ดาวน์โหลด โปรแกรม Excel สุ่มเลขสร้างโจทย์ บวกลบคูณหาร ได้ ด้วย ปุ่ม F9

สวัสดีครับผม วันนี้มีแฟนเพจคุณ Teerawat Anan  ใจดีส่งไฟล์โปรแกรม Excel สุ่มเลขสร้างโจทย์ บวกลบคูณหาร ได้ ด้วย ปุ่ม F9 มาทาง Email ให้กับเว็บไซต์ครูเชียงรายได้เผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน  สำหรับผู็ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับผม ต้องขอขอบคุณคุณ Teerawat Anan มากๆครับผม

แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI)

เป็นแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI) แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเหมืองข้อมูล ของคุณธันว์รัชต์ สินธนะกุล เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ศึกษา         อินทนง   จันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียนและสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ลำดับขั้นตอนการฝึก สื่อ การวัดผลประเมินผลผู้จัดทำขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้เป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป วัชรินทร์ ลิ้มเจริญ ดาวน์โหลด   

1 2 3
Loading...