เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อคมนาคม ทำให้ประเทศต่างๆมีความใกล้ชิดกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อด้านต่างๆ  ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญและแพร่หลายที่สุด  อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกประเทศในโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  สำหรับประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน อ้างถึง (http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย.  2554) ภาษาอังกฤษ จึงเป็นภาษาที่จำเป็นในการศึกษา (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  2539 : 1) ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม (กรมวิชาการ.  2545  : 1) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นภาษาสากล  สถานศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อให้คนไทยมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  การค้าขาย  การเมือง  การทหาร การศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศ   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  […]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางรจนา แสงสุธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  จากคำถามที่กระตุ้น        ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชา และกระบวนการแสวงหาความรู้และความรู้ความเข้าใจที่คงทน เพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 8 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ประจุไฟฟ้า ชุดที่ 2 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ชุดที่ 3 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ ชุดที่ 4 สนามไฟฟ้า ชุดที่ 5 เส้นสนามไฟฟ้า ชุดที่ 6 ศักย์ไฟฟ้า ชุดที่ 7 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า ชุดที่ 8 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน […]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (ว30103) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมทั้งหมด 10 ชุด ที่จัดทําขึ้นตามเนื้อหา กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสะดวกในการใช้ชุดกิจกรรมทั้งครูและนักเรียนตามเจตนารมณ์ และ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (ว30103) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ จะเอื้ออํานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความสนใจ ความสามารถในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ มีความสุขและสนุกในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้ผู้เรียนมีความชํานาญในทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คําแนะนําในการแก้ไข ปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง […]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง  สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา พรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หน่วยงาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา […]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) […]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

ชื่องานศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242) เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์ ปีที่ศึกษา     2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242)เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 ก่อนเรียนและ  หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242)เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน […]

นวัตกรรม เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น

กิตติกรรมประกาศ                     รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้อง  เพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผลงานย้อนหลังในขณะที่ผู้รายงานดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบางกอบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2560 ซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของผู้รายงาน คือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความเมตตาจากครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี […]

เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เล่มที่ 1  ดอกฮังไข่  ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของการประดิษฐ์ดอกไม้จากถาดไข่กระดาษ  จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นของตกแต่ง หรือมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ผู้จัดทำได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ทั้งหมด  5  เล่ม  ดังนี้ เล่มที่  1  ดอกฮังไข่ เล่มที่  2  ดอกฟางแก้ว เล่มที่  3  กระเป๋าขวดน้ำโพลาลิส เล่มที่  4  กระเป๋าซองกาแฟ เล่มที่  5  หมอนฟักทอง ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้  สำเร็จเป็นรูปเล่มได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาด้วง   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ให้คำชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ ภาลักษณ์  ศรีภา ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตัวอย่าง และแบบฝึกทักษะนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกทักษะการอ่านตีความเพื่อเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากโจทย์ปัญหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวันมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคำนวณและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน ขอขอบคุณนางพิชญา ชินนอก รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ให้คำแนะนำสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดทำแบบฝึกนี้อย่างดีตลอดมา สันติ สกุลหงษ์ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 Our Happy Family จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน การจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ 2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 4. นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเนื้อหาทีละขั้นตอน หากเกิดปัญหาหรือ ข้อสงสัยขณะดำเนินกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทันที 5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้จัดทำ นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/drive

แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary

แบบฝึกทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่มที่ 1 เร่ือง Body parts หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 All around me รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะทางด้านการอ่านคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ และใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงแบบฝึกทักษะการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม เนื้อหาในแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมจากหนังสือของผู้แต่งจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อต้องการ ฝึกนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การประสบผลสำเร็จทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษ และสามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนเพ่ือที่จะเรียน ในทักษะอื่นๆ ต่อไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with […]

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ปีที่ทำการศึกษา   2559 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ โดยมีเครื่องมือศึกษา คือชุดฝึกทักษะการเขียนคำและเครื่องมือรวบรวมแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2โดยใช้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจำนวน 33 คน นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 49.70 (ค่าเฉลี่ย=4.67) (σ=1.21) และนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ75.45 (ค่าเฉลี่ย=7.09) […]

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช เล่ม 1 ส่วนประกอบของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาจากง่ายไปหายาก  กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต ขอขอบพระคุณคุณครูเพ็ญศรี   สมบูรณ์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ (วิชาภาษาไทย) และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อครูผู้สอน  นักเรียนและผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นางอรนภา   สดีวงษ์ ดาวน์โหลด https://drive.google.com

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง ผู้วิจัย : นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม ปีการศึกษา : 2560 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 […]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน วิชา งานเกษตร การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา และการทำกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถประเมินผลตนเองได้จากคำตอบในเฉลย โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปบูรณาการร่วมกับสาระอื่น ๆ ได้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไส้เดือน จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อสอนให้นักเรียนได้รู้จักการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตนเอง นำมาใช้และพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการทำงานประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี กุลฑลี  เทพศิริ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

หนังสืออ่านเพิ่มเติมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักหน้าที่การเป็นพลเมือง เล่มที่ 1 เรื่อง ความสมหวังของสายใจ จัดทำเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งในเล่มนี้จะกล่าวถึงคุณธรรมข้อที่ 1 คือ ความขยัน ได้สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง จะทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการจุดประกายความคิด ความฝัน และพัฒนาจิตใจได้อย่างดียิ่ง หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะมีภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส สามารถเชื่อมโยงให้เด็กเกิดความรู้ ความคิด แทรกความรู้ คู่คุณธรรม และความสนุกสนาน เข้าไปในเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่มออกมาด้วยดี ไว้ ณ ที่นี้ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาวิจัย นางสาววราพร  จำปามูล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มหาสารคาม เขต 3 บทคัดย่อ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพนั้นมีรากฐานอยู่ที่การสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะเป็นผู้ตีความหมายให้กับสิ่งที่ตนอ่านโดยอาศัยความรู้ทางภาษา แต่เนื่องจากนักเรียนยังประสบปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญและรายละเอียดในเรื่องที่อ่านไม่ได้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงต้องหาวิธีการหรือเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ จึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง […]

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวปัทมากร จันทิมา เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เล่มท่ี 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง โดยครูผู้สอนปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ ๑. ครูผู้สอนควรให้คําแนะนําข้ันตอนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน แก่นักเรียน อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจตรงกันรวมทั้งการให้คะแนนทั้งการทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรม ๒. แบบฝึกทักษะ เล่ม 4 นี้นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วยังสามารถนําไปใช้สอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรือตามความเหมาะสม ๓. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะนี้กับนักเรียนทีละขั้นตอน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝึกทักษะ ครูจะต้องบันทึกคะแนนทุกครั้งไว้ด้วย ๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้ ๕. ครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกทักษะ โดยศึกษา ทําความเข้าใจอธิบาย ซักถามประกอบ แล้วจึงให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะในแต่ละ กิจกรรม ๖. […]

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ความหมายการนิเทศการศึกษา จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เกี่ยวกับความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และผู้รับการนิเทศยอมรับเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายของ งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ 2.1 เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 2.2 เพื่อช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 2.3 เพื่อช่วยให้ครูค้นหาวิธีการทำงานด้วยตนเอง 2.4 เพื่อช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 2.5 เพื่อช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2.6 เพื่อช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 2.7 เพื่อช่วยครูให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีภาระหน้าที่หลายอย่างแต่หน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวกับกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย 
นักการศึกษาหลายท่านจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศไว้ ดังนี้ 3.1 บทบาทเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานครูแต่ละระดับให้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครอง 3.2 บทบาทเป็นที่ปรึกษา […]

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมูหลง รูกอยยะห์ อาลี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านมูหลง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมูหลง ภาคเรียนที่ […]

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร    แก่นักเรียน ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3 การบวกจำนวนเต็ม ชุดที่ 4 การลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5 การคูณจำนวนเต็ม ชุดที่ 6 การหารจำนวนเต็ม แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะชุดนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ […]

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้รายงาน นางสาวอรรญา  สาคำภีร์ ปีการศึกษา 2559 ในการรายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ผู้รายงานใช้ศึกษาในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน […]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย

ชื่อการศึกษา  :  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเวียงผาวิทยา  ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการสอน  วัดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเวียงผาวิทยา  อำเภอแม่สรวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน  22  คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampiling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  […]

ชุดกิจกรรมการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง กำเนิดกราฟและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดาวน์โหลดไฟล์ คำนำ1 เอกสารเผยแพร่ อ. อังคณารัตน์

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน กิจกรรมการพิมพ์ภาพฝ่ามือ คือ การใช้สีเทียนหรือสีเมจิกลากตามรูปร่างลักษณะของฝ่ามือ และระบายสีตกแต่งตามจินตนาการ เป็นการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้คล่องแคล่ว และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา ทำงานศิลปะตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง จุดประสงค์ 1. ใช้ฝ่ามือวางทับลงบนกระดาษวาดได้ 2. ใช้มือจับสีเทียนลากเส้นไปตามโครงร่างของฝ่ามือได้อย่างคล่องแคล่ว 3. พิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายตกแต่งด้วยสีเทียนได้อย่างคล่องแคล่ว 4. กล้ามเนื้อมือและสายตามีการประสานสัมพันธ์กัน สื่อ/อุปกรณ์ 1. กระดาษวาด 2. สีเทียน ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับเพื่อดู

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้วิจัย นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ […]

เผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201

ชื่อวิจัย       :  ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่องวรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและ                  พินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ชื่อผู้วิจัย     :  นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ ปีการศึกษา  :  2559 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท32201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนครวิทยาคม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

1 2 3
Loading...