เก็บมาฝาก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

เกี่ยวกับ  สกก. สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เรียกโดยย่อว่า สกก. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ คือ Bureau of Student Activity Development เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ตั้งเว็บไซต์อยู่ที่ http://sportact.obec.go.th โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน มีกรอบภารกิจและอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธฺืการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนและบุคลากรทางด้านกีฬา 2. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนักเรียน 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อหารูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกีฬา และกิจกรรมนักเรียน 4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล งานด้านการกีฬาและกิจกรรมนักเรียน 5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   คลิ๊กดู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ทั้ง 5 ภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ระบบลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขต   คลิ๊กดู เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ […]

ข้อบังคับคุรุสภา

ข้อบังคับคุรุสภา ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙

แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556  กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู็ ให็ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสร็างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.bict.moe.go.th

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีคุณธรรม นําความรู้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการสร้างการศึกษาแห่งอนาคต ให้สามารถเป็นจริงได้ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT จึงจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ การศึกษา พ.ศ.2554-2556 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจ ด้วยความพร้อมรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มา : http://www.bict.moe.go.th/

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) OBEC AWARDS เล่มที่ ๑ OBEC AWARDS เล่มที่ ๒ OBEC AWARDS เล่มที่ ๓   ที่มา : http://www.sillapa.net

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2504  โดยใช้ชื่อว่า ” สหกรณ์ครูเชียงราย จำกัดสินใช้ ” จากสมาชิกเริ่มต้นก่อตั้ง 408 คน ทุนดำเนินการเริ่มต้น 12,550 บาท และ ได้จด ทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 สหกรณ์ฯ ได้มีความ เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ เป็นสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่ ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการ ได้อาศัยอาคารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ดาวน์โหลด ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่มา : http://www.crtc.co.th

ข้อปฎิบัติในการสอบ O-NET

เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ O-NET วันนี้ครูเชียงรายอยากให้ทราบถึง ข้อปฎิบัติในการสอบ O-NET กันก่อนครับ ขอบคุณที่มา : http://www.niets.or.th

กำหนดการการทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2556

ประกาศ เรื่อง กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556     ขอบคุณสำหรับที่มา : http://www.niets.or.th

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครู จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิกันก่อนทุกครั้ง เพื่อที่เราจะได้ทราบว่า คุณวุฒิที่เราสำเร็จการศึกษานั้น เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรอง หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆ ครับ คือ ไปที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. http://qualification.otepc.go.th/menu.php จากนั้นกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงไปในช่อง เข้าระบบ ชื่อผู้ใช้ guest รหัสผ่าน guest จากนั้นก็เข้าไปดูได้เลยครับผม

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 7 ข้อ ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 2. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 5.การมุ่งมั่นสัมฤทธิ์ผลของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 7. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด  ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552  

๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รมว.ศธ.ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึง ๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ช่วยในการสอน และการสืบค้นองค์ความรู้ ๒. เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน เรียนในเวลา และนอกเวลาได้ เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลาน ๓. กองทุนตั้งตัวได้ เงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน เปิดโอกาสให้เด็กเก่งทุกอำเภอ ไปเรียนต่อต่างประเทศ ๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะ […]

1 7 8 9
Loading...