วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

เก็บมาฝาก

ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
หลักการจัดบอร์ดโครงงาน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่
OpenBase.in.th คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย Education 1.0 – 4.0 เป็นอย่างไร
คลังแสงแจกเว็บไซต์อ่าน ebook ฟรี กว่า 3000 เล่ม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB
แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ตัวชี้วัด การประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2561
หลักการเขียนหนังสือราชการ
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย 2561
ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
แจกไฟล์ป้ายไวนิลปัจฉิมนิเทศแก้ไขได้
หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
แจกป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ
แจกไฟล์ป้ายไวนิลเกี่ยวกับการกำจัดขยะในโรงเรียน
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
PLC หมายถึง อะไร
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาแล้ว
Loading...