วันพุธ, 30 กันยายน 2563

เก็บมาฝาก

สิทธิข้าราชการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ
แจกป้าย วันงดสูบบุหรี่โลก ฟรี
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ความหมายของผลงานทางวิชาการ
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะ ว.21
ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน
เงินอาหารกลางวัน
ดาวน์โหลด บทอาขยานภาษาไทย
ความรู้เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา
ความหมายของ ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
คําพิจารณาอาหาร
คุรุสภาชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service งานบริการออนไลน์ทางด้านวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)
ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบเลื่อนเงินเดือนครู ผู้อำนวยการ แบบใหม่ (ว20/2561) พร้อมตัวอย่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ล่าสุด
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
ความรู้เรื่อง วันเด็ก
แนะนำเว็บแจกรูปภาพการ์ตูนไว้ทำสื่อการเรียนการสอน
การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย
หลักการบริหารสถานศึกษา
ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ
20 คำถาม ไขข้อข้องใจ ว21
แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ
Loading...